Nhận diện thương hiệu Golden Alliance

  • Thiết kế logo Golden Alliance
  • Nhận diện thương hiệu Golden Alliance
  • Name card
  • Folder
  • Bì thư A4/A5
  • Nhãn đĩa CD
  • Hóa Đơn