TAMDA FOODS

THIẾT KẾ LOGO TAMDA FOODS: SIÊU THỊ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA SEC