Thiết kế logo AEC

Thiết kế logo AEC

Logo lấy ý tưởng từ 3 chữ cái AEC, cách điệu 3 đường cong ( mỗi đường tương ứng với 1 chữ cái tính từ ngoài vào trong, Anh tới Em tới Cường là nhân tố chính nằm ở giữa..) tạo thành hình trái đất, một khối, nhóm, liên kết, mang tính cộng đồng, cùng nhau phát triển.