Thiết kế logo Công ty tiếp vận quốc tế Hải Minh

Giới thiệu Dự Án:

Thiết kế logo Công ty tiếp vận quốc tế Hải Minh

  • Ý tưởng logo:
  • Thông tin khách hàng: